Vietnamese


Contents

Introduction

0 Alphabet, tones and sounds

1 Xin chào

Hello

2 Ở sân bay

At the airport

3 Đến khávh sạn

Arriving at the hotel

4 Gọi điện thoại

Making a phone call

5 Trên đường phố

On the streets

6 Trong nhà hàng

In a restaurant

7 Ở chợ

At the market

8 Đi thăm thắng cảnh Hà Nội và Huế

Visiting sights in Hanoi and Hue

9 Một ngày ở Huế

A day in Hue

10 Du lịch Đà Lạt và Sài Gòn

Touring Dalat and Saigon